لیست قیمت ها

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پیچ خشکه 8-80عددسفارش محصول
۲پیچ خشکه 9-100عددسفارش محصول
۳پیچ دنده درشت آمریکایی0عددسفارش محصول
۴پیچ دنده ریز آلمانی0عددسفارش محصول
۵پیچ دنده ژاپنی0عددسفارش محصول
۶پیچ H.V 10-90عددسفارش محصول
۷مهره H.V 10_90عددسفارش محصول
۸مهره واشر دار (فلنجی)0عددسفارش محصول
۹مهره سر بسته0عددسفارش محصول
۱۰مهره باریک شش پر0عددسفارش محصول
۱۱مهره عریض شش پر0عددسفارش محصول
۱۲مهره چشمی0عددسفارش محصول
۱۳مهره شش گوش0عددسفارش محصول
۱۴مهره های چهارگوش0عددسفارش محصول
۱۵مهره های قفل دار (کاسه نمدی)0عددسفارش محصول
۱۶مهره های خاردار0عددسفارش محصول
۱۷مهره قفلی0عددسفارش محصول
۱۸مهره شرکت نفتی H20عددسفارش محصول
۱۹مهره ریلی0عددسفارش محصول
۲۰مهره خشکه0عددسفارش محصول
۲۱مهره خروسکی0عددسفارش محصول
۲۲مهره چاکنت0عددسفارش محصول
۲۳مهره چاکدار0عددسفارش محصول
۲۴مهره جوشی0عددسفارش محصول
۲۵مهره جوشی چهارگوش0عددسفارش محصول
۲۶مهره باریک0عددسفارش محصول
۲۷واشر NMG 4540عددسفارش محصول
۲۸واشر REES0عددسفارش محصول
۲۹واشر خار DIN67990عددسفارش محصول
۳۰واشر خار چشمی0عددسفارش محصول
۳۱واشر خار شفت0عددسفارش محصول
۳۲واشر تخت فنری0عددسفارش محصول
۳۳واشر تخت0عددسفارش محصول
۳۴واشر خورشیدی0عددسفارش محصول
۳۵واشر داخل چهارگوش0عددسفارش محصول
۳۶واشر قفلی0عددسفارش محصول
۳۷واشر هزار خار0عددسفارش محصول
۳۸واشر فنری0عددسفارش محصول
۳۹واشرهای خاص و شاخص كشش0عددسفارش محصول
۴۰واشر چهارگوش0عددسفارش محصول
۴۱واشر تخت خشکه H.V0عددسفارش محصول
۴۲آلن باسر(8.8-10.9-12.9)0عددسفارش محصول
۴۳آلن مغزی0عددسفارش محصول
۴۴آلن سرقارچی0عددسفارش محصول
۴۵آلن گل کوتاه0عددسفارش محصول
۴۶پیچ کارتر آچاری(کورکن آچاری)0عددسفارش محصول
۴۷پیچ کارتر مغزی(کورکن مغزی)0عددسفارش محصول
۴۸پیچ کارترمغزی(کورکن مغزی)0عددسفارش محصول
۴۹آلن سرخزینه (سرتخت)0عددسفارش محصول
۵۰انکر بولت کرپی0عددسفارش محصول
۵۱پیچ سرمته ای0عددسفارش محصول
۵۲Eye بولت0عددسفارش محصول
۵۳انكر بولت با گل مربعی و شش گوش0عددسفارش محصول
۵۴انكر بولت های J، U، L شكل0عددسفارش محصول
۵۵رول بولت (هیلتی)0عددسفارش محصول
۵۶پیچ استوانه0عددسفارش محصول
۵۷پیچ خودکار0عددسفارش محصول
۵۸پیچ خودکار واشردار0عددسفارش محصول
۵۹پیچ خودکار سرتخت0عددسفارش محصول
۶۰استاد بولت دو سره0عددسفارش محصول
۶۱استاد بولت0عددسفارش محصول
۶۲پیچ چشمی0عددسفارش محصول
۶۳پیچ های اتاقی0عددسفارش محصول
۶۴پیچ های سر مربعی0عددسفارش محصول
۶۵پیچ های سر خزینه ای0عددسفارش محصول
۶۶پیچ های جوشی0عددسفارش محصول
۶۷T پیچ0عددسفارش محصول
۶۸گیرسخور کج0عددسفارش محصول
۶۹دوسره0عددسفارش محصول
۷۰خار نخنی0عددسفارش محصول
۷۱خار چهارپهلو0عددسفارش محصول
۷۲پین0عددسفارش محصول
۷۳پین سوراخ دار0عددسفارش محصول
۷۴پیچ گل سپری0عددسفارش محصول
۷۵پیچ فیت بولت0عددسفارش محصول
۷۶پیچ سوکی0عددسفارش محصول
۷۷پرچ انبری0عددسفارش محصول
۷۸بوش0عددسفارش محصول
۷۹بوش لبه دار0عددسفارش محصول
۸۰اشپیل0عددسفارش محصول
۸۱اشپیل سنجاقی0عددسفارش محصول