پیچ دنده ژاپنی

پیچ دنده ژاپنی

سفارش محصول
پیچ دنده ژاپنی

توضیحات

پیچ دنده ژاپنی

استاندارد این پیچها DIN 960 میباشد اصطاحا به پیچ 1.25 معروف اند که در واقع گام دنده ان است

سایزهای مصروف و موجود این پیچها 10-12 میباشد و مثلا سایز 14 بسیار کم مصرف است و در صورت نیاز تولید میگردد.