پیچ دنده درشت آمریکایی

پیچ دنده درشت آمریکایی

سفارش محصول
پیچ دنده درشت آمریکایی

توضیحات

پیچ دنده درشت آمریکایی

به پیچهای اینچی معروف هستند هر اینچ 25.4 سانتی متر است استاندارد پیچهای دنده آمریکایی DIN 960 میباشد

برای نشان دادن گرید (سختی) پیچ از خظ استفاده میشود پیچی که 3 خط روی آچارخور داشته باشد در واقع گرید 8.8 و پیچ 6 خط دارای گرید 10.9 میباشد