پیچ H.V 10-9

پیچ H.V 10-9

سفارش محصول
پیچ H.V 10-9

توضیحات

پیچ H.V 10-9

استاندارد این پیچ DIN 6914 میباشد به دلیل اسقامت بالای ان حتما نیم دنده میباشد (931) و نسبت به پیچ 9-10 آلیاژ قویتری دارد 

و از لحاظ شکلی دارای آچارخور بزرگی میباشد و میزان سادگی بیشتری که این به اسقامت بیشتر پیچ کمک زیادی میکند